algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden cursussen, trainingen, workshops, intervisie- en coachingsbijeenkomsten

Algemeen

Op alle overeenkomsten betreffende cursussen, trainingen, workshops, intervisie- en coachingsbijeenkomsten van Bureau Christiaens Advies & Coaching te Nijmegen (vanaf nu: opdrachtnemer) zijn de volgende bepalingen van toepassing. 

Inschrijving

Inschrijving voor diensten van opdrachtnemer vindt uitsluitend plaats door een bevestiging van opdrachtnemer. 

Kosten, facturering en betaling

Alle geoffreerde kosten exclusief BTW zijn geldig. Geoffreerde kosten inclusief BTW zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen van het BTW-tarief. Het BTW-tarief ten tijde van facturering is leidend. Uiterlijk drie weken voor aanvang van de eerste dag van de overeengekomen dienst wordt een factuur toegezonden. Dit kan een factuur op papier zijn of digitaal (PDF) per mail. De kosten van deze dienst dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum en altijd voor aanvang van de eerste dag van de overeengekomen dienst te zijn voldaan. Eventuele incasso- en rentekosten wegens niet tijdige betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever. Door het niet verschijnen van een deelnemer of meerdere deelnemers op de overeengekomen tijden waarop de dienstverlening geschiedt, vervalt de financiële verplichting van opdrachtgever aan opdrachtnemer niet. 

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de eerste dag van de overeengekomen dienstverlening kunnen inschrijvingen kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de eerste dag van de overeengekomen dienstverlening wordt 50% berekend. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste dag van de overeengekomen dienstverlening wordt 100% berekend. Vervanging van een deelnemer op de ingeschreven data van de overeengekomen dienstverlening is altijd kosteloos. Is de overeengekomen dienstverlening eenmaal aangevangen, dan is tussentijdse annulering onmogelijk. 

Algemeen voorbehoud

Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om programma’s van de diensten aan te passen. Mocht opdrachtnemer door verhindering van de eigenaar, een medewerker, een ingehuurde derde partij of door overmacht een overeengekomen dienstverlening moeten annuleren of afbreken, dan zal hij binnen redelijke termijn de overeengekomen dienstverlening verzorgen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor kosten of schade die de deelnemers of opdrachtgever aan de diensten van opdrachtnemer, om welke reden dan ook, zouden lijden. 

Leermiddelen en verstrekte materialen

Opdrachtnemer houdt zich alle rechten, met name auteursrecht, voor met betrekking tot de door opdrachtnemer aan de deelnemer en/of opdrachtgever verstrekte leermiddelen en materialen. De deelnemer en opdrachtgever zijn niet gerechtigd om deze leermiddelen en materialen van opdrachtnemer in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen. 

Toepasselijke gedragsregels en reglementen
Opdrachtnemer en de uitvoerenden van Bureau Christiaens Advies & Coaching, evenals de opdrachtgever en de deelnemers achten zich gebonden aan de privacyverklaring en het klachtenreglement. In geval van coaching is de Ethische Gedragscode van toepassing. Alle drie zijn gepubliceerd op de website van Opdrachtnemer. 

Acceptatie

Door het ondertekenen van de bevestiging en/of offerte en/of het voorstel van opdrachtnemer accepteert de opdrachtgever en de deelnemer de hiergenoemde Algemene Voorwaarden.